Home:Main Menu>Teacher

teacher

ProfessorAssociate ProfessorAssistant Professor

Specialty Category Teacher

 

Marketing Management Group
 Shyh-Ming Huang, Mei-Lan Lin, Ying-Yuh Huang, Ya-Ling Tsai, Tsz-Hsin Su, Ching Yuan Huang, Sheng-hsiung Chuang, Shu-Hei Chen,


Logistics Management Group

 Chih-Hung Lin, Ming-Chi Chiu, Ming-Chih Chung


IT Management Group

 I-Chiang Wang, Kun-Shou Shih, Chu-Chun Tang,

  


Professor

name:Shyh-Ming Huang[兼所長及系主任]

Education: Ph.D., Business Administration, Chung-Hsing University
E-mail: paulh@stust.edu.tw
ext: 4700
office: T0202
name:Chih-Hung Lin

Education:Ph.D., Transportation and Communication Management, National Cheng- Kung University
E-mail:jhlin@stust.edu.tw

ext:8314
office: T1114


         

name:Mei-Lan Lin

EducationPhD, National Yunlin University of Science and Technology, Business School, Taiwan. 
E-mail: mllin@stust.edu.tw 
ext: 8312
office: T1112

                                                              

Associate Professorname:Ying-Yuh Huang

Education: Ph.D.,in Management, National Sun Yet-sen University 
E-mail: YYUHUANG@stust.edu.tw

ext8317 
office: T1117


name:I-Chiang Wang

Education: Ph.D., Industrial and Information Management, National Cheng Kung University 
E-mail: icwang@stust.edu.tw

ext: 8324
office: T1124


name:Ya-Ling Tsai

Education: Ph.D., Department of Marketing , University of Stirling
E-mail:  rebecca@stust.edu.tw
ext: 8323
office: T1123nameTsz-Hsin Su

Education:Ph.D., Dept. of Business Administration, National Chung Cheng University.
E-mail:jasonsu@stust.edu.tw
ext: 8347
office: T1147name:Ching Yuan Huang

Education:Education:Ph.D., Graduate Institute of Business Administration,National Chung Cheng University
E-mail:yuan@stust.edu.tw
ext: 8315
office: T1115


                              

Assistant Professor


name:Sheng-hsiung Chuang

Education: Ph.D.,International Cooperation Studies, International Corporate Cultures, Kyorin University, Japan, April
E-mail: chuangsh@stust.edu.tw
ext: 8313
office: T1113
nameKun-Shou Shin 

Education: Ph.D.,Business Administration, National Cheng Kung University
E-mail: shihks@stust.edu.tw
ext8318
officeT1118nameMing-Chi Chiu
 
Education: Ph.D.,Transportation and Communication Management Science, National Cheng Kung University

E-mail: mcchiu@stust.edu.tw
ext 8326 
office T1126


 

nameChu-Chun Tang

Education: Ph.D.,Cognitive Psychology, University of Georgia
E-mail: ttang@stust.edu.tw
ext: 8325
office: T1125

nameMing-Chih Chung

EducationPh.D.,Management, National Cheng Kung University
E-mail: z0y@stust.edu.tw
ext8311
office: T1111name:Shu-Hei Chen

Education:Ph.D., Institute of Business and Management, National Chiao Tung University, Taipei, Taiwan 

E-mail:chen2629@stust.edu.tw
ext
:8449
office T1249